Správa nekomerčních budov


Oblast provozní vztahů

 • vedení technické evidence nemovitostí
 • zajištění dodávek médií, zejména el.energie, plynu, vody, tepla a TUV
 • zajištění nepřetržité havarijní služby
 • zajištění úklidu , úklidu společných prostor nemovitostí, chodníků, zelených ploch
 • zajištění odvozu odpadů
 • zajištění provozu výtahů
 • přebírání a předávání prostor dle dispozic vlastníků

Oblast technická

 • zajištění drobné údržby a oprav nemovitostí
 • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů
 • zajištění revizí technických zařízení ve spravovaných objektech dle platných předpisů a norem
 • zpracování návrhů na nezbytné opravy či rekonstrukce včetně odborného odhadu nákladů

Oblast ekonomická

 • předpis a kontrola nájemného a úhrad za užívání prostor, řešení problematiky nedoplatků
 • zpracování vyúčtování dodávek tepla, TUV a ostatních služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele
 • vedení účetnictví spojeného s provozem nemovitostí
 • vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí formou pravidelné měsíční uzávěrky

Oblast právních vztahů

 • uzavírání smluv o nájmu bytových a nebytových prostor
 • vyhledávání nových nájemníků
 • zastupování zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku

Zakázky cizím firmám

 • výkony, které zajišťujeme přes subdodavatele se dějí prostřednictvím cenového porovnání různých nabídek v těsné spolupráci s klientem a jsou účtovány zvláštní fakturou
 • naše společnost úzce spolupracuje s řadou firem,které jsou potencionálními dodavateli širokého sortimentu požadovaných prací